Symfonia Łódź

Symfonia Finanse i Księgowosc

>> powrót do System Symfonia

Symfonia Finanse i Księgowość

Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań.

Funkcjonalności

Łatwe przystosowanie programu do potrzeb firmy

 • Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 22 miesięcy; obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych

 • Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia

 • Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy)

 • Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa

 • Możliwość wczytania „modelu księgowego firmy” czyli planu kont i powiązanego układu sprawozdań finansowych pobranych z innej firmy, co ułatwia np. dostosowania branżowe

 • Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokości odsetek)

 • Automatyczne dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych

 • Definiowanie kont podpowiadanych przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu poszczególnych typów

 • Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe

 • Prowadzenie rachunku kosztów w różnych wariantach; automatyczne księgowania równoległe między zespołami "4" i "5"; kontrola kręgu kosztów

 • Tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych

 • Możliwość stosowania definiowanych przez Użytkownika znaczników do wyróżniania dokumentów, rozrachunków, zapisów w rejestrach VAT, a także podmiotów w kartotekach kontrahentów, pracowników i urzędów 

Podniesienie komfortu codziennej pracy i skuteczne zabezpieczenie danych

 • Zapewnienie ciągłości rozliczeń, np. z kontrahentami, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia

 • Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów

 • Tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań

 • Tworzenie kopii lub storna z wprowadzonego dokumentu – szablonu dla księgowania powtarzających się dokumentów

 • Rozbudowany mechanizm wzorców księgowania może być zastosowany niezależnie dla dekretacji i wpisów w rejestrach VAT

 • Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów

 • Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT

 • Automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych (z uwzględnieniem operacji w buforze), dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach

 • Wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy

 • Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrzunijnych (WNT i WDT)

 • Rejestracja transakcji trójstronnych

 • Możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek

 • Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy

 • Mechanizmy weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE

 • Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki

 • Nadawanie dokumentom znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie dokumentu na liście w księgach lub buforze

 • Pełna obsługa przelewów, możliwość eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej

 • Automatyczne przypominanie o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa

Bieżąca kontrola zobowiązań i należności

 • Możliwość prowadzenia bieżących, uwzględniających dane z bufora, rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i urzędami

 • Rozrachunki wielowalutowe – możliwość rozliczania transakcji inna walutą niż waluta pierwotna transakcji; automatyczne wyliczanie różnic kursowych

 • Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach; możliwość wystawiania not odsetkowych ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjną informacją o naliczeniach cząstkowych

 • Mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty

 • Drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji

 • Automatyczne łączenie transakcji w rozrachunkach

 • Automatyczne zestawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem; wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi

 • Notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczania dodatkowej informacji

Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji

 • Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów

 • Możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem

 • Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT

 • Drukowanie raportów i zestawień sporządzanych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej (format PDF)

 • Łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów

Różnorodne zestawienia i raporty

 • Automatycznie prowadzony dziennik księgowań

 • Raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych

 • Automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAT UE, VAT UEK

 • Automatyczne wyliczanie wartości podatku dochodowego

 • Automatyczne wyliczenia i ujmowanie w deklaracjach podatkowych oraz sprawozdaniach finansowych różnic kursowych (bilansowych, wynikowych, podatkowych)

 • Wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji

 • Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu

 • Nadawanie poszczególnym zapisom w rejestrach VAT znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie potrzebnych informacji

 • Automatyczne wyliczenie rocznego współczynnika proporcji dla częściowego odliczenia VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej

 • Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze

 • Wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach (również zapisy i obroty konta lub grupy kont)

 • Przeprowadzanie różnorodnych analiz (np. płynności finansowej przedsiębiorstwa), w oparciu o typowe wskaźniki finansowe zdefiniowane w programie

 • Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika

 • Przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy Finansowe

 

>> powrót do System SymfoniaKancelaria Rachunkowo-Podatkowa Sławomir Garbala 
90-043 Łódź, ul. Targowa 35
Tel. kom. +48 501791326
Tel./Fax. +48 42 6724029
biuro@financecity.pl
www.financecity.pl
projekt strony: Projektowanie stron internetowych